Kệ lưu trữ giúp cho phòng thí nghiệm luôn được ngăn nắp.