Tủ Hút

Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống – HUYAir FH

Thiết Bị Phòng Sạch

Buồng Tắm Khí – HUYAir SH
Hộp Trung Chuyển – HUYStore PB