Buồng Lấy Mẫu Xét Nghiệm COVID-19 Di Động

    Buồng di động lấy mẫu xét nghiệm áp suất dương thông qua lọc HEPA để ngăn ngừa các giọt (từ hắt hơi, ho hoặc thở ra) an toàn cho nhân viên Y tế.