Tủ Cân Mẫu Bột – HUYAir PWB

Tủ cân mẫu bột của HUYlab cung cấp bảo vệ người sử dụng trong quá trình cân, đo, đổ, trộn và thực hiện tất các hoạt động có liên quan bởi các bụi, hạt và bột của các hợp chất độc hại và / hoặc hóa chất lỏng.