Buồng tắm khí, HUYAir-AS.Clean.T

HUYAir Shower là buồng tắm khí và là phòng trung gian được lắp đặt giữa phòng bẩn và phòng sạch nhằm loại bỏ tối đa các chất nhiễm bẩn trên người nhân viên, và nguyên liệu trước khi vào phòng sạch, giảm thiểu sự nhiễm chéo vào khu vực phòng sạch.

Danh mục: